Megrendelőnk jogai és kötelezettségei

Megrendelőnk jogosult az általunk végzett feladatokat akár folyamatosan ellenőrizni, de nem jogosult a feladatok végzését illetően közvetlenül utasítást adni. Amennyiben megrendelőnknek a végzett feladatokkal kapcsolatosan észrevétele, kérése merül fel, azt a munkavezetőnek kell jeleznie. Megrendelőnk feladata, hogy a tisztítani kívánt helyiségeket cégünk rendelkezésére bocsássa, oly módon, hogy cégünk szabad mozgását ne akadályozza, illetve mindazon berendezési és egyéb tárgyakat, melyek a szolgáltatás részét nem képezik távolítsa el, vagy jelezze, hogy nem kívánja a szolgáltatás részévé tenni. Megrendelőnk köteles folyóvíz hozzáférést biztosítani cégünk részére a megrendelés helyszínét képező épületen belül. Megrendelőnk kizárólagosan felelős a fentiek betartásáért, azok be nem tartásából eredő károkért cégünk nem vállal felelősséget.

A Real-Clean Kft. jogai és kötelezettségei

Cégünk köteles a megrendelt szolgáltatást határidőben hiánytalanul elvégezni, saját eszközeivel és felelősségére. Cégünk jogosult a megrendelés helyszínén a feladatok elvégzéséhez szükséges vízmennyiség ellenszolgáltatás nélküli vételére. Cégünk jogosult a szolgáltatás megtagadására, illetve felfüggesztésére, mindaddig, amíg megrendelőnk jelen szerződésben ráhárított kötelezettségeit nem teljesíti, vagy olyan észrevétellel él, amelyet a szolgáltatás végzésével azonos időben cégünk megoldani nem tud. Cégünk kizárólagosan felelős a fentiek betartásáért, azok be nem tartásából eredő károkért megrendelőniket nem terheli felelősség.

A szolgáltatás teljesítése

Cégünk feladatait a szerződésben rögzített adatok alapján végzi megrendelőnkkel egyeztetett időpontban.

A szolgáltatás díja

Cégünk díjazásának alapja az elvégzett feladatok minősége és mennyisége, ezt a szerződés tartalmazza. A szerződött mennyiséget felek négyzetméterben határozzák meg. A szolgáltatási díjak az Általános Forgalmi Adót nem tartalmazzák. Árainkat úgy alakítottuk ki, hogy az a speciális tisztítószereket, eszközöket és gépeket tartalmazza, mert csak saját szereink, eszközeink és gépeink használata mellett tudunk felelősséget vállalni az épület állagának megóvásáért és az elvégzett munka minőségéért. Késedelmes fizetés esetén cégünk fizetési meghagyást eszközöl, 30 napos késedelem esetén a kintlévőség kezelését jogi úton intézzük.

A Real-Clean Kft. felelőssége

Cégünk kizárólagosan felelős az általa végzett feladatok szerződésszerűségéért és a munkaterületen esetlegesen okozott károkért. Megrendelőnk minden adatát és a szolgáltatás végzése során tudomására jutott információkat szigorú titoktartással kezeli, azokat harmadik személy számára semmilyen körülmények között ki nem adja, és ezt alkalmazottaival szemben is maximális szigorral jogi úton is érvényesíti.

A szerződés érvényessége, hatálya

A szerződés annak aláírásával lép életbe. A szerződő felek a szerződéstől 30 napos felmondási idővel bármikor elállhatnak. A szerződő felek rendkívüli felmondásra adnak lehetőséget a következő esetekben: cégünk részéről határidő és feladatok neki felróható okból elmulasztása legalább 3 alkalommal, cégünk részéről titoktartási kötelezettség megszegése, megrendelőnk részéről kötelezettségeinek neki felróható okból történő elmulasztása legalább 3 alkalommal, megrendelőnk 30 napon túli fizetési késedelme.