Megrendelőnk jogai és kötelezettségei

Megrendelőnk jogosult az általunk végzett feladatokat akár folyamatosan
ellenőrizni, de nem jogosult a feladatok végzését illetően közvetlenül
utasítást adni. Amennyiben megrendelőnknek a végzett feladatokkal
kapcsolatosan észrevétele, kérése merül fel, azt a munkavezetőnek kell
jeleznie. Megrendelőnk feladata, hogy a tisztítani kívánt helyiségeket
cégünk rendelkezésére bocsássa, oly módon, hogy cégünk szabad
mozgását ne akadályozza, illetve mindazon berendezési és egyéb
tárgyakat, melyek a szolgáltatás részét nem képezik távolítsa el, vagy
jelezze, hogy nem kívánja a szolgáltatás részévé tenni. Megrendelőnk
köteles folyóvíz hozzáférést biztosítani cégünk részére a
megrendelés helyszínét képező épületen belül. Megrendelőnk kizárólagosan
felelős a fentiek betartásáért, azok be nem tartásából eredő károkért
cégünk nem vállal felelősséget.

Cégünk jogai és kötelezettségei

Cégünk köteles a megrendelt szolgáltatást határidőben hiánytalanul
elvégezni, saját eszközeivel és felelősségére. Cégünk jogosult a
megrendelés helyszínén a feladatok elvégzéséhez szükséges vízmennyiség
ellenszolgáltatás nélküli vételére. Cégünk jogosult a szolgáltatás
megtagadására, illetve felfüggesztésére, mindaddig, amíg megrendelőnk
jelen szerződésben ráhárított kötelezettségeit nem teljesíti, vagy olyan
észrevétellel él, amelyet a szolgáltatás végzésével azonos időben cégünk
megoldani nem tud. Cégünk kizárólagosan felelős a fentiek betartásáért,
azok be nem tartásából eredő károkért megrendelőnkt nem terheli
felelősség.

A szolgáltatás teljesítése

Cégünk feladatait a szerződésban rögzített adatok alapján végzi
megrendelőnkkel egyeztetett időpontban.

A szolgáltatás díja

Cégünk díjazásának alapja az elvégzett feladatok minősége és mennyisége,
ezt a szerződés tartalmazza. A szerződött mennyiséget felek
négyzetméterben határozzák meg. A szolgáltatási díjak az Általános
Forgalmi Adót nem tartalmazzák. Árainkat úgy alakítottuk ki, hogy az a
speciális tisztítószereket, eszközöket és gépeket tartalmazza, mert csak
saját szereink, eszközeink és gépeink használata mellett tudunk
felelősséget vállalni az épület állagának megóvásáért és az elvégzett
munka minőségéért. (A felmondási időre 80%-os térítési díjat számlázunk
ki , abban az esetben, ha a felmondás a szolgáltatás minősége ellen
írásban emelt kifogás alapján történik.) Késedelmes fizetés esetén
cégünk fizetési meghgyást eszközöl, 30 napos késedelem esetén a
kintlévőség kezelését jogi úton intéézük.

Cégünki felelősség

Cégünk kizárólagosan felelős az általa végzett feladatok
szerződésszerűségéért és a munkaterületen esetlegesen okozott károkért.
Cégünk az általa esetlegesen okozott károk enyhítése céljából
tevékenységi felelősségbiztosítással rendelkezik. Cégünk,
megrendelőnk minden adatát és a szolgáltatás végzése során tudomására
jutott információkat szigorú titoktartással kezeli, azokat harmadik
személy számára semmilyen körülmények között ki nem adja, és ezt
alkalmazottaival szemben is maximális szigorral jogi úton is
érvényesíti.

A szerződés érvényessége, hatálya

A szerződés annak aláírásával lép életbe és egy naptári évre érvényes.
Felek a szerződést bármikor 30 napos rendes felmondással felmondhatják.
Felek rendkívüli felmondásra adnak lehetőséget a következő esetekben:
cégünk részéről határidő és feladatok neki felróható okból
elmulasztása legalább 3 alkalommal, cégünk részéről titoktartási
kötelezettség megszegése, megrendelőnk részéről kötelezettségeinek neki
felróható okból történő elmulasztása legalább 3 alkalommal, megrendelőnk
30 napon túli fizetési késedelme.